Πολιτική απορρήτου

1. Αντικείμενο
O παρών δικτυακός τόπος, http://lgb2bacademy.g/ (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «LG Electronics ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δέλτα Παλαιού Φαλήρου Αττικής, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 999864804, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123348301000, (εφεξής χάριν συντομίας «LGE» ή «Εμείς»).
Οι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται και σε τυχόν συνδεόμενες ιστοσελίδες που ελέγχονται από την LGE και παραπέμπουν ρητά σε αυτούς.
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής από τον επισκέπτη/χρήστη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες Όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
Η LGE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ προηγούμενης ειδοποίησης. Η LGE θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Οι επισκέπτες/χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.
Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελούν η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Πληροφορίες για τα Cookies .

1.2. Σκοπός της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η παρουσίαση της LGE και των προϊόντων της στους επισκέπτες/χρήστες. Επιπλέον, η παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υποστήριξης σε υφιστάμενους και μελλοντικούς κατόχους των προϊόντων LG. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Καταχώριση προϊόντων και προβολή πληροφοριών σε σχέση με την εγγύηση
• Προβολή χαρακτηριστικών προϊόντων
• Καταχώριση κριτικών για προϊόντα
• Προβολή διαφημιστικών πληροφοριών που μπορεί να παραπέμπουν τον επισκέπτη/χρήστη σε προωθητικές ιστοσελίδες

2. Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη
2.1 Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους, ούτε να προκαλεί κάποια ζημία στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Σε περίπτωση ανάρτησης/δημοσίευσης κειμένων, γραφικών, εικόνων ή φωτογραφιών στην Ιστοσελίδα από κάποιον επισκέπτη/χρήστη, ο τελευταίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο κάθε τέτοιας ανάρτησης/δημοσίευσης. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο του περιεχομένου που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους επισκέπτες/χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για ανάρτηση, δημοσίευση ή αποστολή περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, προσβάλλει τα δικαιώματα στην προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ.
Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση της Ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τυχόν τρίτους από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
2.2. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών και εξόδων. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
2.3. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν επιπλέον να διασφαλίζουν ότι:
– Τα στοιχεία που παρέχουν κατά την εγγραφή τους είναι ορθά και ακριβή. Εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης αντιληφθεί ότι κάποιο από τα στοιχεία του είναι εσφαλμένο, παρακαλείται να ζητήσει τη διόρθωση αυτού του στοιχείου.
– Ο κωδικός για την πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό του εγγεγραμμένου χρήστη στην Ιστοσελίδα παραμένει μυστικός, ασφαλής και δεν αποκαλύπτεται σε οποιονδήποτε τρίτο πέραν του εγγεγραμμένου χρήστη.
Η LGE δύναται να εμποδίζει ή να αναστέλλει την πρόσβαση ενός επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα (ή να ακυρώνει/αναστέλλει το λογαριασμό ενός εγγεγραμμένου χρήστη), εάν αυτός ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, οποιονδήποτε όρο στον οποίο γίνεται αναφορά σε αυτούς ή οποιαδήποτε εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

3. Ιδιωτικότητα και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας, είναι πολύ σημαντική για εμάς. Διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς και με για ποιο λόγο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τέτοιες πληροφορίες, τα δικαιώματά των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, ενώ επιπλέον παρέχει στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας και με την επιβλέπουσα αρχή σε περίπτωση ύπαρξης παραπόνου ή απορίας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών.


4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει κατά περίπτωση σε εμάς, τους δικαιοπαρόχους μας ή σε αμφότερους. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά: δικαιώματα δημιουργού, συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα σε ονόματα τομέα (domain names), σχέδια, βάσεις δεδομένων, διπλώματα ευρεσιτεχνιών και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οποιουδήποτε είδους, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι (οπουδήποτε στον κόσμο). Διατηρούμε όλα μας τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
Ουδέν δικαίωμα χορηγείται στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα πορκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες/χρήστες δεν επιτρέπεται να προσαρμόσουν, να προσπαθήσουν να παρακάμψουν ή να διαγράψουν οποιαδήποτε σήμανση περιέχεται στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων σημάνσεων πνευματικής ιδιοκτησίας) και ιδίως σε σχέση με ψηφιακά δικαιώματα ή τυχόν άλλη τεχνολογία ασφαλείας που έχει ενσωματωθεί η περιέχεται στην Ιστοσελίδα.
Η χρήση εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν έχετε προηγούμενη έγγραφη άδεια από την LGE.
Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας δύνανται να μεταφορτώνουν ή να τυπώνουν ένα αντίγραφο οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή αλλοιώνουν τα υλικά με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε διαγράφουν ή αλλάζουν τις σημάνσεις σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία και τα σήματα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν είναι δυνατόν να αντιγραφούν, διανεμηθούν, μεταβιβασθούν με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορική χρήση χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή μας. Διατηρούμε πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας σε τυχόν υλικό που έχει μεταφορτωθεί από αυτή την Ιστοσελίδα.


5. Λήψη Πληροφοριών
Η LGE δεν επιθυμεί να αποκτήσει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Κάθε πληροφορία ή υλικό που παρέχεται στην LGE μέσω της Ιστοσελίδας ΔΕΝ θεωρείται εμπιστευτική. Η αποστολή πληροφοριών ή υλικού οποιουδήποτε είδους στην LGE παρέχει ανέκκλητα και χωρίς περιορισμό στην LGE την άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, παρουσιάζει, τροποποιεί, μεταβιβάζει, διανέμει το υλικό ή τις πληροφορίες αυτές, άλλως αναγνωρίζεται στην LGE το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όλες τις ιδέες, know-how ή τεχνολογίες που μεταδίδονται στην LGE μέσω της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό.


6. Υπερσύνδεσμοι (Links) και Δικτυακοί Τόποι Τρίτων (Links)
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερ-συνδέσμους ή αναφορές σε τρίτες ιστοσελίδες εκτός της Ιστοσελίδας. Τυχόν τέτοιοι υπερ-σύνδεσμοι ή αναφορές παρέχονται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Δεν έχουμε οποιονδήποτε έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων μερών και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν περιεχόμενο, υλικά ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Η παρουσίαση ενός υπερ-συνδέσμου ή αναφοράς ιστοσελίδας τρίτου μέρους δεν συνιστά αποδοχή της ιστοσελίδας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών του τρίτου μέρους. Η χρήση της ιστοσελίδας του τρίτου μέρους από τους επισκέπτες/χρήστες διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας του τρίτου μέρους.


7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.